Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa

GŁÓWNE ZADANIA KLUBU DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA

Klub prowadzi działalność na rzecz żołnierzy i pracowników wojska oraz ich rodzin. Klub tworzy warunki do uczestnictwa w kulturze byłych żołnierzy zawodowych, kombatantów, harcerzy, organizacji młodzieżowych zajmujących się problematyką proobronną i stowarzyszeń, które podpisały porozumienia współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Klub współpracuje z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, klubami RSZ, środowiskami twórczymi i stowarzyszeniami w organizowaniu imprez okolicznościowych, upamiętniających tradycje oręża polskiego, historyczne rocznice, promujących Dowództwo Garnizonu Warszawa i Wojsko Polskie.

Klub jest ośrodkiem pracy metodyczno-instruktorskiej z animatorami kultury, pracownikami pionu wychowawczego jednostek podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz społecznym aktywem kulturalnym realizowanym w formie odpraw, instruktaży, warsztatów oraz wspierania i inspirowania amatorskiego ruchu artystycznego.

Klub stanowi forum spotkań środowiskowych, sympozjów popularno-naukowych, dyskusji, prelekcji i innych form działalności kulturalno-oświatowej.

Do głównych zadań Klubu należy:
prowadzenie działalności oświatowej poprzez szkolenia, kursy, upowszechnianie czytelnictwa, koła zainteresowań, turystykę i krajoznawstwo, wystawy, pokazy filmów i inne formy prezentacji artystycznej;
tworzenie warunków do wzbogacania oferty programowej adresowanej do żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodzin;
promowanie form kultury służących kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich, regeneracji psychofizycznych i rozwijaniu zainteresowań;
udział w procesie wychowania patriotycznego i proobronnego młodzieży organizowanego w formie wycieczek i podróży historyczno - wojskowych ukazujących militarne dzieje garnizonu i miejsc związanych z tradycjami oręża polskiego;
udzielanie pomocy organizacyjnej, merytorycznej i metodycznej, a także udostępnianie sprzętu do organizowania doraźnych przedsięwzięć kulturalno oświatowych, rekreacyjnych i sportowych zgłoszonych przez reprezentatywne gremia środowisk wojskowych po uzyskaniu akceptacji Dowódcy Garnizonu Warszawa;
Klub prowadzi działalność promującą pozytywny wizerunek wojska w społeczeństwie oraz integracji środowiska wojskowego.

go-up
Kontakt

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa
al. Niepodległości 141A
02-570 Warszawa
tel. 261871073
fax. 261871060
klubdgw@ron.mil.pl

    
  • BIP