Klub DGW BIP
Przedmiot działania
Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

GŁÓWNE ZADANIA KLUBU DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA 1. Klub prowadzi działalność na rzecz żołnierzy i pracowników wojska oraz ich rodzin. Klub tworzy warunki do uczestnictwa w kulturze byłych żołnierzy zawodowych, kombatantów, harcerzy, organizacji młodzieżowych zajmujących się problematyką proobronną i stowarzyszeń, które podpisały porozumienia współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

 2. Klub współpracuje z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, klubami RSZ, środowiskami twórczymi i stowarzyszeniami w organizowaniu imprez okolicznościowych, upamiętniających tradycje oręża polskiego, historyczne rocznice, promujących Dowództwo Garnizonu Warszawa i Wojsko Polskie.

 3. Klub jest ośrodkiem pracy metodyczno-instruktorskiej z animatorami kultury, pracownikami pionu wychowawczego jednostek podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz społecznym aktywem kulturalnym realizowanym w formie odpraw, instruktaży, warsztatów oraz wspierania i inspirowania amatorskiego ruchu artystycznego.

 4. Klub stanowi forum spotkań środowiskowych, sympozjów popularno-naukowych, dyskusji, prelekcji i innych form działalności kulturalno-oświatowej.

 5. Do głównych zadań Klubu należy:
 • prowadzenie działalności oświatowej poprzez szkolenia, kursy, upowszechnianie czytelnictwa, koła zainteresowań, turystykę i krajoznawstwo, wystawy, pokazy filmów i inne formy prezentacji artystycznej;
 • tworzenie warunków do wzbogacania oferty programowej adresowanej do żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodzin;
 • promowanie form kultury służących kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich, regeneracji psychofizycznych i rozwijaniu zainteresowań;
 • udział w procesie wychowania patriotycznego i proobronnego młodzieży organizowanego w formie wycieczek i podróży historyczno - wojskowych ukazujących militarne dzieje garnizonu i miejsc związanych z tradycjami oręża polskiego;
 • udzielanie pomocy organizacyjnej, merytorycznej i metodycznej, a także udostępnianie sprzętu do organizowania doraźnych przedsięwzięć kulturalno oświatowych, rekreacyjnych i sportowych zgłoszonych przez reprezentatywne gremia środowisk wojskowych po uzyskaniu akceptacji Dowódcy Garnizonu Warszawa;
 • Klub prowadzi działalność promującą pozytywny wizerunek wojska w społeczeństwie oraz integracji środowiska wojskowego.

 

Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Wychowania i Promocji Obronności
Jesteś: 5318225 gościem na naszej stronie